اکتینومایسین دی

 محیط کشت سلولی

اکتینومایسین دی

Actinomycin D

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

A1410 Sigma

A9415 Sigma

A4262 Sigma

01815 Sigma

2-5-10-25-100میلیگرم

JoomShaper