جی 418 دی سولفات سالت

محیط کشت سلولی

جی 418 دی سولفات سالت

G 418 disulfate salt

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

A1720 Sigma

G1279 Sigma

250-1000-5000-25000میلیگرم

JoomShaper