1 اتیل کوینالدینیوم یدید ( یداید )

 1 اتیل کوینالدینیوم یدید ( یداید )

در پکیج : 50 گرمی*

نام فارسی:

1 اتیل کوینالدینیوم یدید ( یداید )

نام ماده:

1-Ethylquinaldinium iodide

مختصر: 1-Ethylquinaldinium iodide
کد محصول مرک:

821935

درصد خلوص:  
اسم دوم:

N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide

ان اتیل 2 متیل کواینولینیوم یدید ( یداید )

فرمول: C12H14IN
C A S NUMBER: 606-55-3
مولار: 299.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: 250 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper