کینتین(کنیتین)

 کینتین(کنیتین)

در پکیج : 1 گرمی*

نام فارسی:

6 فورفوریل آمینو پیورین

نام ماده:

6-(Furfurylamino)purine

مختصر: 6-(Furfurylamino)purine
کد محصول مرک:

124807

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine

کینتین - فورفوریل آدنین - کوئینتین

فرمول: C10H9N5O
C A S NUMBER: 525-79-1
مولار: 215.21 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 265 - 270 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (filtered suspension)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper