یوروپیوم اکسید ( اکساید )

 یوروپیوم اکسید ( اکساید )

در پکیج: 1 گرمی*

نام فارسی:

یوروپیوم اکسید ( اکساید )

نام ماده:

Europium(III) oxide

مختصر: Europium(III) oxide
کد محصول مرک:

112156

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: Eu2O3
C A S NUMBER: 1308-96-9
مولار: 351.93 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 2291 °C
انبوهی: 7.42 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper