آمونیوم آمیدو سولفانات

آمونیوم آمیدو سولفانات

در پکیج های: 100 گرمی*

نام فارسی:

آمونیوم آمیدو سولفانات

نام ماده:

Ammonium amidosulfonate

مختصر: Ammonium amidosulfonate
کد محصول مرک:

101220

درصد  خلوص: ACS,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt

آمیدوسولفونیک اسید آمونیوم سالت،آمونیوم سولفامات،سولفامیک اسید آمونیوم سالت

فرمول: H6N2O3S
C A S NUMBER: 7773-06-0
مولار: 114.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1950 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 160 °C (1013 hPa) decomposes
درجه ذوب: 132 - 134 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper