استاندارد نوترینت آگار

استاندارد نوترینت آگار با نیوترالیزر

نام فارسی:

استاندارد نوترینت آگار

نام ماده:

Standard I nutrient agar with neutralizer

مختصر: Standard I nutrient agar with neutralizer
کد محصول مرک:

100417

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.3 - 7.7 (H2O, 25 °C)
   
   
   
   
 

 

JoomShaper