محیط تست آگار

 محیط تست آگار

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط تست آگار

نام ماده:

Test agar pH 8.0 for the inhibitor test

مختصر: Test agar pH 8.0 for the inhibitor test
کد محصول مرک:

110664

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 27.5 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.9 - 8.1 (27.5 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper