آپو ترانسفرین بوین

محیط کشت سلولی

آپو ترانسفرین بوین

apo-Transferrin bovine

 

انواع کد موجود :

T1428 Sigma

پکیجهای:

50-100-500-5000-10000میلیگرم

 

JoomShaper