استرپتومایسین سولفات

محیط کشت سلولی

استرپتومایسین سولفات

Streptomycin sulfate

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

S1400000 Fluka

1623003 Fluka

200میلیگرم

 

JoomShaper