محلول سدیم پیرووات

محیط کشت سلولی

محلول سدیم پیرووات

Sodium pyruvate solution

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

S8636 Sigma

100 سی سی

JoomShaper