مدیوم 199

محیط کشت سلولی

مدیوم 199

Medium 199

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

M4530 Sigma

M3769 Sigma

M0393 Sigma

M2520 Sigma

M0650 Sigma

100-500-1000سی سی آماده

پودرهای جهت تهیه 1 و 50 لیتر محیط کشت

JoomShaper