نوترینت میکسچر

محیط کشت سلولی

نوترینت میکسچر

Nutrient Mixture

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

Nutrient Mixture F-10 Ham

N6013 Sigma

N6635 Sigma

N6908 Sigma

N2147 Sigma

100-500سی سی آماده و پودر جهت تهیه 10 لیتر محیط کشت

Nutrient Mixture F-12 Ham

N3520 Sigma

پودر جهت تهیه 1 و 10 لیتر محیط کشت

JoomShaper