1 فنیل اتانول

 1 فنیل اتانول

نام فارسی:

1 فنیل اتانول

نام ماده:

(S)-(-)-1-Phenylethanol

مختصر: (S)-(-)-1-Phenylethanol
کد محصول مرک:

840132

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

(S)-(-)-Methyl phenyl carbinol

متیل فنیل کاربینول

فرمول: C8H10O
C A S NUMBER: 1445-91-6
مولار: 122.17 g/mol
قابلیت محلول شدن: 20 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 98 °C (27 hPa)
درجه ذوب: 9 - 11 °C
انبوهی: 1.012 g/cm3
میزان اسیدی: (H2O) neutral
نقطه اشتعال: 85 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper