1 فنیل 1 پروپانول

 1 فنیل 1 پروپانول

نام فارسی:

1 فنیل 1 پروپانول

نام ماده:

(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol

مختصر: (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol
کد محصول مرک:

824445

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H12O
C A S NUMBER: 613-87-6
مولار: 136.2 g/mol
قابلیت محلول شدن: 10.33 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 219 °C (1013 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.99 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 90 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper