محیط کشت دمی فریزر براث

 محیط کشت دمی فریزر براث

نام فارسی:

محیط کشت دمی فریزر براث

نام ماده:

Demi FRASER broth

مختصر: Demi FRASER broth
کد محصول مرک:

118445

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.0 - 7.4 (H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper