محیط M 17 agar

 محیط M 17 agar

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط  M 17 agar

نام ماده:

M 17 agar acc. to TERZAGHI

مختصر: M 17 agar acc. to TERZAGHI
کد محصول مرک:

115108

درصدخلوص:  
اسم دوم:  ام هفده آگار
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper