محیط کشت DEV تریپتوفان براث

 محیط کشت DEV تریپتوفان براث

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت DEV تریپتوفان براث

نام ماده:

DEV TRYPTOPHAN BROTH

مختصر: DEV TRYPTOPHAN BROTH
کد محصول مرک:

110694

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper