محیط کشت Mtsb براث

 محیط کشت Mtsb براث

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت Mtsb براث با نووبیوسین

نام ماده:

mTSB-Broth with Novobiocin

مختصر: mTSB-Broth with Novobiocin
کد محصول مرک:

109205

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 33 g/l
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.1 - 7.5 (33 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper