محیط مولر هینتون آگارگرانوله

محیط مولر هینتون آگار گرانوله

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط مولر هینتون آگار

نام ماده:

MUELLER-HINTON agar

مختصر: MUELLER-HINTON agar
کد محصول مرک:

105437

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 35 g/l (95 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.2 - 7.6 (35 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper