محیط کولیفرم آگار

محیط کولیفرم آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

کولیفرم آگار

نام ماده:

Coliform Agar ES (Enhanced Selectivity)

مختصر: Coliform Agar ES (Enhanced Selectivity)
کد محصول مرک:

100850

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 34.6 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 - 7.2 (34.6 g/l, H2O, 25 °C)
   
   
   
   
JoomShaper