محیط کشت CATC آگار

محیط کشت CATC سیترات آزاید تویین کربونات آگار

نام فارسی:

محیط کشت CATC آگار

نام ماده:

CATC Agar (Citrate azide tween carbonate agar)

مختصر: CATC Agar (Citrate azide tween carbonate agar)
کد محصول مرک:

100831

   
   
   
   
   
   
   
   
   
میزان اسیدی: 6.8 - 7.2 (H2O, 25 °C)
   
   
   
   
JoomShaper