محیط دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکل آگار

محیط دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکل آگار

 در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکل آگار

نام ماده:

Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC)

مختصر:

Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC)

کد محصول مرک:

100466

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 

فرمول:

 

C A S NUMBER:

 

مولار:

 

قابلیت محلول شدن:

32.6 g/l (100 °C)

نقطه جوش:

 

درجه ذوب:

 

 

 

میزان اسیدی:

5.4 - 5.8 (32.6 g/l, H2O, 25 °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper