سدیم آمپیسیلین

محیط کشت سلولی

سدیم آمپیسیلین

Ampicillin sodium

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

1033203 Fluka

PHR1424 Fluka

A9518 Sigma-Aldrich

A0166 Sigma

A8351 Sigma

125-1000-5000-25000-100000میلیگرم

JoomShaper