محیط کشت MS

انواع محیط کشت MS

موراشیگ اند اسکوگ

Murashige and Skoog

اسامی ، کدها و حجمهای موجود :

Murashige and Skoog Basal Medium

M0404 Sigma

M9274 Sigma

M5519 Sigma

پکیجها : پودر جهت تهیه 1 لیتر و 10 لیتر و 50 لیتر محیط کشت

Murashige and Skoog Basal Salt Macronutrient Solution

M0654 Sigma

پکیج:1لیتری آماده

Murashige and Skoog Modified Basal Salt Mixture

M2909 Sigma

پکیج:پودر جهت تهیه 10 لیتر محیط کشت

Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)

M5524 Sigma

پکیجها : پودر جهت تهیه 1 لیتر و 10 لیتر و 50 لیتر محیط کشت

Murashige and Skoog Basal Salts with minimal organics

M6899 Sigma

Murashige and Skoog Vitamin Powder

M7150 Sigma

پکیج:100 سی سی آماده

Murashige and Skoog Basal Salt Micronutrient Solution

M0529 Sigma

پکیج:1لیتری آماده

Murashige and Skoog Vitamin Solution

M3900 Sigma

پکیج:50 سی سی آماده

Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A

M7024 Sigma

پکیجها : پودر جهت تهیه 1 لیتر و 10 لیتر محیط کشت

JoomShaper