هولو ترانسفرین بوین

محیط کشت سلولی

هولو ترانسفرین بوین

holo-Transferrin bovine

 

انواع کد موجود :

T1283 Sigma

پکیجهای:50 -100-500 -1000میلیگرم

T1408 Sigma

پکیجهای:50 -500 -1000میلیگرم

JoomShaper