3 لودو آنیلین

 3 لودو آنیلین

نام فارسی:

3 لودو آنیلین

نام ماده:

3-Iodoaniline

مختصر: 3-Iodoaniline
کد محصول مرک:

820726

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-3-iodobenzene

1 آمینو 3 یدو بنزن

فرمول: C6H6IN
C A S NUMBER: 626-01-7
مولار: 219.03 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 145 - 146 °C (20 hPa)
درجه ذوب: 24 - 26 °C
انبوهی: 1.90 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper