3 اتیل 5 و4 متیل تیازولیوم بروماید

 3 اتیل 5 و4 متیل تیازولیوم بروماید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 اتیل 5 و2 هیدروکسی اتیل 4 متیل تیازولیوم بروماید

نام ماده:

3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide

مختصر: 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
کد محصول مرک:

818143

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H14BrNOS
C A S NUMBER: 54016-70-5
مولار: 252.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 81 - 84 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper