3 بنزیل اکسی بنزالدهید

 3 بنزیل اکسی بنزالدهید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 بنزیل اکسی بنزالدهید

نام ماده:

3-Benzyloxybenzaldehyde

مختصر: 3-Benzyloxybenzaldehyde
کد محصول مرک:

816115

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C14H12O2
C A S NUMBER: 1700-37-4
مولار: 212.25 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 49 - 53 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper