3 متوکسی فنیل برونیک اسید

 3 متوکسی فنیل برونیک اسید

در پکیج: 5 گرمی*

نام فارسی:

3 متوکسی فنیل برونیک اسید

نام ماده:

3-Methoxyphenylboronic acid

مختصر: 3-Methoxyphenylboronic acid
کد محصول مرک:

814932

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H9BO3
C A S NUMBER: 10365-98-7
مولار: 151.96 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 158 - 161 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper