3 فوران کربوکسیلیک اسید

 3 فوران کربوکسیلیک اسید

در پکیج: 5 گرمی*

نام فارسی:

3 فوران کربوکسیلیک اسید

نام ماده:

3-Furancarboxylic acid

مختصر: 3-Furancarboxylic acid
کد محصول مرک:

814504

درصدخلوص:  
اسم دوم:

3-Furoic acid

3 فیوریک اسید

فرمول: C5H4O3
C A S NUMBER: 488-93-7
مولار: 112.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 119 - 122 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper