3 فلرو بنزیل الکل

 3 فلرو بنزیل الکل

نام فارسی:

3 فلرو بنزیل الکل

نام ماده:

3-Fluorobenzyl alcohol

مختصر: 3-Fluorobenzyl alcohol
کد محصول مرک:

814261

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H7FO
C A S NUMBER: 456-47-3
مولار: 126.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 104 - 105 °C (29 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.17 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 90 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper