3 نیترو پروپیل 2 تترا هیدرو پیرانیل اتر

 3 نیترو پروپیل 2 تترا هیدرو پیرانیل اتر

نام فارسی:

3 نیترو پروپیل 2 تترا هیدرو پیرانیل اتر

نام ماده:

3-Nitropropyl-2-tetrahydropyranyl ether

مختصر: 3-Nitropropyl-2-tetrahydropyranyl ether
کد محصول مرک:

814169

درصدخلوص:  
اسم دوم:

2-(3-Nitropropoxy)tetrahydropyrane

2 نیترو پرپوکسی تترا هیدرو پیران

فرمول: C8H15NO4
C A S NUMBER: 107833-76-1
مولار: 189.21 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.13 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper