3 ایندولیل متیل کتون

 3 ایندولیل متیل کتون

در پکیج: 10 گرمی*

نام فارسی:

3 ایندولیل متیل کتون

نام ماده:

3-Indolyl methyl ketone

مختصر: 3-Indolyl methyl ketone
کد محصول مرک:

800148

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-Acetylindole

3 استیل ایندول

فرمول: C10H9NO
C A S NUMBER: 703-80-0
مولار: 159.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 186 - 189 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper