ایندول 3 بوتیریک اسید

ایندول 3 بوتیریک اسید ( هورمون ریشه زایی گیاهان )

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

ایندول 3 بوتیریک اسید ( ایندول بوتریک اسید )

نام ماده:

Indole-3-butyric acid

مختصر: Indole-3-butyric acid
کد محصول مرک:

100354

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

JBAA, IBA

آی بی آ،جی بی آآ-آی بی ای

فرمول: C12H13NO2
C A S NUMBER: 133-32-4
مولار: 203.24 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.25 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 121 - 126 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
   
احتیاط:  
فرمول ایمنی: ایندول
 
JoomShaper