فرمیک اسید

فرمیک اسید

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

فرمیک اسید 98-100 درصد

نام ماده:

Formic acid 98-100%

مختصر: Formic acid 98-100%
کد محصول مرک:

100263

درصد  خلوص: DAC
اسم دوم:

Methanoic acid, Formylic acid

متانوییکاسید،فورمیلیک اسید

فرمول: CH2O2
C A S NUMBER: 64-18-6
مولار: 46.03 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 101 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 8 °C
انبوهی: 1.22 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 48 °C
   
   
فرمول ایمنی: فرمیک
 

 

JoomShaper