دی فنیل امین4 سولفونیک اسید باریم سالت

دی فنیل امین4 سولفونیک اسید باریم سالت

در پکیج های: 5 گرمی*

نام فارسی:

دی فنیل امین4 سولفونیک اسید باریم سالت

نام ماده:

Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt

مختصر: Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
کد محصول مرک:

100255

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C24H20BaN2O6S2
C A S NUMBER: 6211-24-1
مولار: 633.88 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 300 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.9 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی: دی

 

 

 

JoomShaper