سیتریک اسید

سیتریک اسید

در پکیج های: 5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

سیتریک اسید

نام ماده:

Citric acid

مختصر: Citric acid
کد محصول مرک:

100247

درصد  خلوص: Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
اسم دوم:

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

هیدروکسی پروپان تری کربوکسیلیک اسید 2 هیدروکسی تری کربالیک اسید

فرمول: C6H8O7
C A S NUMBER: 77-92-9
مولار: 192.12 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1330 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 200 °C (1013 hPa) (decomposition)
درجه ذوب: 153 °C (decomposition)
انبوهی: 1.665 g/cm3 (18 °C)
میزان اسیدی: 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
   
   
   
فرمول ایمنی: سیتریک
 

 

JoomShaper