سیتریک اسید 1 آبه مرک

سیتریک اسید 1 آبه

 در پکیج های: 500 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

سیتریک اسید 1 آبه

نام ماده:

Citric acid monohydrate

مختصر: Citric acid monohydrate
کد محصول مرک:

100244

درصد  خلوص: ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

هیدروکسی پروپان تری کربوکسیلیک اسید 2 هیدروکسی تری کربالیک اسید

فرمول: C6H8O7 * H2O
C A S NUMBER: 5949-29-1
مولار: 210.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1630 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 135 - 152 °C
انبوهی: 1.54 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (50 g/l, H2O, 25 °C)
   
   
   
فرمول ایمنی: سیتریک
 

 

JoomShaper