اکسید کروم مرک6

اکسید کروم مرک

 در پکیج های: 2.5 کیلویی*5 کیلویی*

نام فارسی:

اکسید کروم 6

نام ماده:

Chromium(VI) oxide

مختصر: Chromium(VI) oxide
کد محصول مرک:

100227

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Chromic anhydride, Chromium trioxide

کرومیک آنهیدرید،کرومیوم تری اکساید

فرمول: CrO3
C A S NUMBER: 1333-82-0
مولار: 99.99 g/mol
قابلیت محلول شدن: 1854 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 197 °C
انبوهی: 2.7 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: < - 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
   
   
   
   
 

 

 

JoomShaper