کارمینیک اسید

کارمینیک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*

نام فارسی:

کارمینیک اسید

نام ماده:

Carminic acid (C.I. 75470)

مختصر: Carminic acid (C.I. 75470)
کد محصول مرک:

100211

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C22H20O13
C A S NUMBER: 1260-17-9
مولار: 492.39 g/mol
قابلیت محلول شدن: 30 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 136 °C (decomposition)
انبوهی:  
میزان اسیدی: 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
   
   
   
فرمول ایمنی: کارمینیک
 

 

JoomShaper