دی برون تری اکسید

 دی برون تری اکساید

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

دی برون تری اکسید

نام ماده:

di-Boron trioxide

مختصر: di-Boron trioxide
کد محصول مرک:

100169

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Boric anhydride

بوریک آنهیدرید

فرمول: B2O3
C A S NUMBER: 1303-86-2
مولار: 69.61 g/mol
قابلیت محلول شدن: 36 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 1860 °C
درجه ذوب: 450 °C
انبوهی: 2.46 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 4 (10 g/l, H2O, 25 °C)
   
   
   
   
 

 

JoomShaper