تترابرومواتان

 تترابرومواتان

 در پکیج های 1 لیتری*

نام فارسی:

تترابرومومتان

نام ماده:

1,1,2,2-Tetrabromoethane

مختصر: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
کد محصول مرک:

100034

درصد خلوص:  
اسم دوم:

TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide

تی بی ای،ماتمانس لیکویید،استیلن تترابروماید

فرمول: C2H2Br4
C A S NUMBER: 79-27-6
مولار: 345.65 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.68 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 119 °C (20 hPa)
درجه ذوب: -1 °C
انبوهی: 2.96 g/cm3 (25 °C)
   
   
   
   
فرمول ایمنی: تترابرومومتان

 

 

JoomShaper