تترابرومومتان

تترابرومومتان

 در پکیج های: 1 لیتری*

نام فارسی:

تترابرومومتان

نام ماده:

1,1,2,2-Tetrabromoethane

مختصر: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
کد محصول مرک:

100033

درصد خلوص:  
اسم دوم:

TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide

تی بی ای،موتمانس لیکویید،استیلن تترا بروماید

فرمول: C2H2Br4
C A S NUMBER: 79-27-6
مولار: 345.65 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.68 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 119 °C (20 hPa)
درجه ذوب: -1 °C
انبوهی: 2.96 g/cm3 (25 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی: تترابرومومتان

 

 

JoomShaper