استانیلیدمرک

استانیلید

در پکیج های: 5 گرمی*

نام فارسی:

استانیلید

نام ماده:

Acetanilide

مختصر: Acetanilide
کد محصول مرک:

100011

درصد خلوص:  
اسم دوم:

N-Phenylacetamide

ان-فنیل استامید

فرمول: C8H9NO
C A S NUMBER: 103-84-4
مولار: 135.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 5 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 304 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 115 °C
انبوهی: 1.22 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال: 173 °C DIN 51758
   
   
فرمول ایمنی: استانیلید
 

 

 

 

JoomShaper