3 فلروفتالیک اسید

3 فلروفتالیک اسید

در پکیج های: 1 گرمی*

نام فارسی:

3 فلروفتالیک اسید

نام ماده:

3-Fluorophthalic acid

مختصر: 3-Fluorophthalic acid
کد محصول مرک:

841139

درصد خلوص:  
اسم دوم:

3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid

فلورو بنزن دی کربوکسیلیک اسید

فرمول: C8H5FO4
C A S NUMBER: 1583-67-1
مولار: 184.12 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 158 - 161 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper